top of page

Miljö

Miljö


• Vi skall eftersträva låg påverkan på miljön med en helhetssyn, ständig förbättring och mätbara miljömål.


• Vi skall följa tillämplig miljölagstiftning samt de lagar, förordningar och föreskrifter som vi berörs av.


• Vi skall i all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.


• Vi skall sätta människors hälsa och säkerhet i centrum.


• Vi skall på förhand analysera miljöpåverkan av nya produkter.


• Vi skall utbilda, informera och stimulera vår personal till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet.


• Vi skall ställa lika höga miljökrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners som vi ställer på vår egen verksamhet.

• Vi skall öppet redovisa vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan.

Projekt_Hybridsal
bottom of page